Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU MURANOTEKA.PL

Dane osobowe

§ 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca (STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH STACJA MURANÓW z siedzibą w Warszawie (00-159) przy ul. Andersa 21/17, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000363445 prowadzonym przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252516846, REGON: 142572440) (dalej także Administrator).
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami Uodo oraz rozdziału 4 Uśude, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika lub po poinformowaniu Użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych na innej podstawie niż zgoda.
 3. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu umożliwienia Użytkownikom Serwisu korzystania z Konta, a także wgrania Zdjęć do Serwisu w tym bez wcześniejszej rejestracji i posiadania Konta.
 4. Administrator przetwarza w imieniu własnym jedynie takie dane osobowe Użytkownika, które zostały przez niego podane i które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane, tj. prowadzenie Konta, otrzymywanie Newslettera, sortowanie i grupowanie Zdjęć, nawiązywanie kontaktu przez Stowarzyszenie z Użytkownikiem w kwestiach związanych ze Zdjęciami.
 5. Administrator danych osobowych jest uprawniony do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Użytkowników, mogą być przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji Usług świadczonych przez Usługodawcę, a także w związku z tymi Usługami – podmiotom trzecim.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie przez niego z niektórych funkcji Serwisu.
 8. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 10. Aby skorzystać z praw wynikających z postanowienia ust. 9 należy wysłać wiadomość na adres podany w § 4 Regulaminu.
 11. Usługodawca zapewnia Użytkownikom, realizację uprawnień wynikających z Uodo, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w Uodo. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w Uodo – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Usługodawcę danych osobowych innemu niż Usługodawca administratorowi danych.

 

Cookies
§ 2

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies", które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, służące do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia funkcjonalności Serwisu.
 2. Usługodawca wykorzystuje „cookies” również w badaniach zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
 3. W ramach wykorzystywania „cookies” Usługodawca gromadzi następujące anonimowe informacje o Użytkowniku:
 1. lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
 2. IP urządzenia dostępowego,
 3. nazwy hostów,
 4. szybkość połączenia,
 5. czas spędzony w Serwisie,
 6. rodzaj przeglądarki oraz jej język,
 7. sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,
 8. odwiedzane podstrony Serwisu.
 1. Usługodawca nie sprzedaje ani nie przekazuje informacji gromadzonych za pośrednictwem „cookies” innym podmiotom.